Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>PH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 2 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje charakterystykę podstawowych instytucji prawa handlowego w ujęciu formalnoprawnym i praktycznym.

Treści kształcenia

- Pojęcie prawa handlowego. Źródła prawa handlowego. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa handlowego.

- Działalność gospodarcza. Pojęcie przedsiębiorcy. Prawa i obowiązki przedsiębiorców. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

- Krajowy Rejestr Sądowy. Firma, prokura, pełnomocnictwo.

- Spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska.

- Spółki osobowe: komandytowa, komandytowo-akcyjna.

- Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna.

- Inne podmioty prawa gospodarczego: spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe.

- Ogólne zagadnienia umów gospodarczych. Istota i znaczenie umów gospodarczych. Zasada swobody umów. Rodzaje umów.

- Czynniki kształtujące treść, przygotowanie i tryb zawarcia umowy gospodarczej. Zasady związane z wykonaniem, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wybrane umowy gospodarcze: umowa sprzedaży, dostawy, kontraktacji, agencyjna, komisu, składu, przechowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, przewozu. Umowy bankowe. Papiery wartościowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kidyba A. - Prawo handlowe - C.H. Beck, Warszawa. - 2011

Ciszewski J. (red.) - Polskie prawo handlowe - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Katner W. (red.) - Prawo cywilne i handlowe w zarysie - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Gnela B. (red.) - Prawo handlowe dla ekonomistów - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Rajchel K., Pomykała M. (red.) - Prawo gospodarcze. Czynności handlowe - Wydawnictwo Max Druk, Rzeszów. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego.wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie pisemne
Zna i potrafi dokonać analizy podstawowych przepisów z zakresu prawa handlowego.wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie pisemne
Potrafi dokonać interpretacji podstawowych przepisów z zakresu prawa handlowego.wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie pisemne
Potrafi zastosować przepisy z zakresu prawa handlowego do określonych stanów faktycznych.wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie pisemne
Ma świadomość zmienności i rozwoju systemu prawa handlowego, ma świadomość ciągłego dokształcania się.wykład/wykład problemowy, ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi zdefiniować najważniejsze instytucje prawa handlowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi przedstawić najważniejsze instytucje prawa handlowego w ujęciu prawnoporównawczym
Zna i potrafi dokonać analizy podstawowych przepisów z zakresu prawa handlowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi omówić i dokonać analizy najważniejszych instytucji prawa handlowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi dokonać analizy prawnoporównawczej najważniejszych instytucji prawa handlowego
Potrafi dokonać interpretacji podstawowych przepisów z zakresu prawa handlowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi dokonać interpretacji przepisów traktujących o najważniejszych instytucjach prawa handlowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi dokonywać interpretacji przepisów o znacznym stopniu trudności
Potrafi zastosować przepisy z zakresu prawa handlowego do określonych stanów faktycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi rozwiązywać proste kazusynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi rozwiązywać kazusy o znacznym stopniu trudności i wieloelementowe
Ma świadomość zmienności i rozwoju systemu prawa handlowego, ma świadomość ciągłego dokształcania się.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi na średnim poziomienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi na średnim poziomie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dagmara Florek-Klęsk, Oktawia Jurgilewicz, Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda, Elżbieta Kurzępa-Piękoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Oktawia Jurgilewicz, Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamuda
Prowadzący grup: Dorota Kamuda, Patryk Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kamuda, Patryk Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)