Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>PrPracy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 3 sem. - zarządzanie-zarządzanie zespołem projektowym, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-fin.,bank. i sys.rach.,nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarz. bezp. pracy, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarz. w admin.pub. ,nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Geneza prawa pracy. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa pracy. Żródła prawa pracy. Funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy. Organy kontrolujące przestrzeganie norm prawa pracy

2. Stosunek pracy . Pojęcie stosunku pracy. Umowa o pracę. Umowa cywilnoprawna o pracę. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Zawieszenie stosowania niektórych przepisów prawa pracy.

3. Rodzaje umów o pracę. Rodzaje umów o pracę i treść umowy o pracę. Inne formy nawiązania stosunku pracy. Zawieranie kolejnych umów o pracę na czas określony.

4. Rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu czasu, na który była zawarta albo z dniem ukończenia pracy, do której wykonania była zawarta. Okresy wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia. Ochrona pracowników w okresie wypowiedzenia. Upadłość lub likwidacja pracodawcy. Wypowiedzenie zmieniające.

5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego. z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę oraz uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

6. Wygaśnięcie umowy o pracę. Śmierć pracownika lub pracodawcy. Tymczasowe aresztowanie.

7. Równe traktowanie pracowników. Zakaz dyskryminacji. Naruszenie zasad równego traktowania. Prawo do jednakowego wynagrodzenia. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania Mobbing i metody przeciwdziałania temu zjawisku.

8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia .Pojęcie wynagrodzenia za pracę i jego ustalanie. Normy czasu pracy. Układ zbiorowy pracy. Regulamin wynagradzania. Podróż służbowa. Przestój w pracy. Zawinione przez pracownika wadliwe wykonanie produktów lub usług. Ochrona wynagrodzenia za pracę. Potrącenia z wynagrodzenia.

9. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy . Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy. Odprawa rentowa lub emerytalna. Odprawa pośmiertna.

10. Obowiązki pracodawcy i pracownika .Podstawowe obowiązki pracodawcy. Udostępnianie przepisów z dziedziny równego traktowania pracowników. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Świadectwo pracy. Obowiązki pracownika. Zakaz konkurencji.

11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników. Katalog kar porządkowych. Tryb stosowania kar. Okoliczności wpływające na rodzaj kary. Sprzeciw od zastosowania kary przez pracodawcę. Zatarcie kary. Podstawy odpowiedzialności materialnej pracownika. Wina pracownika i ciężar dowodu. Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników. Wysokość odszkodowania. Ugoda zawarta z pracodawcą. Szkoda wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowikowi.

12. Czas pracy i urlopy pracownicze. Definicja czasu pracy. Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Okresy odpoczynku. Systemy i rozkłady czasu pracy. Praca przy dozorze urządzeń. Praca w ruchu ciągłym. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta. Urlopy wypoczynkowe. Urlopy bezpłatne.

13. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

14. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy.

15. Zaliczenie końcowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Florek Ludwik - Prawo pracy - Warszawa, wyd. Wolter Kluwer . - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Liszcz Teresa - Prawo pracy - Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

Barzycka-Banaszczyk Małgorzata - Prawo pracy. Zarys wykładu - Warszawa wyd. Lexis Nexis. - 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posługiwanie się podstawową wiedzą z zakresu prawa pracy, wykonywanie pism z wykorzystaniem aparatu pojęciowego prawa pracy, rozumienie i stosowanie aparatu pojęciowego z zakresu prawa praca w bieżącym korzystaniu z ustawodawstwa prawa pracy.wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posługiwanie się podstawową wiedzą z zakresu prawa pracy, wykonywanie pism z wykorzystaniem aparatu pojęciowego prawa pracy, rozumienie i stosowanie aparatu pojęciowego z zakresu prawa praca w bieżącym korzystaniu z ustawodawstwa prawa pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umiejętność formułowania pism z zakresu prawa pracy z pozycji pracownika oraz pracodawcy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Znajomość podstawowego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów pracy z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Olewiński
Prowadzący grup: Bogusław Olewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Olewiński
Prowadzący grup: Bogusław Olewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Olewiński
Prowadzący grup: Bogusław Olewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Olewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)