Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie procesów materiałowych 2 (kształtowanie plastyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>TPMII(KP)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie procesów materiałowych 2 (kształtowanie plastyczne)
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru.

Treści kształcenia

- Stan naprężenia; definicja naprężenia w punkcie ciała, trójosiowy stan naprężenia, płaski stan naprężenia i odkształcenia. Prawa

obowiązujące w zakresie odkształceń sprężystych i w zakresie odkształceń plastycznych (związki naprężenie – odkształcenie, zasada stałej objętości). Odkształcenie plastyczne, stan odkształcenia, miary odkształcenia, warunki plastyczności i ich graficzna interpretacja. Czynniki wpływające na wartość naprężenia uplastyczniającego.

- Struktura metali. Monokryształ a polikryształ. Wady (punktowe, liniowe, powierzchniowe) struktury krystalicznej rzeczywistej.

Fizyczne podstawy odkształcenia plastycznego. Strukturalne i mechaniczne aspekty odkształcenia plastycznego i zjawisk

towarzyszących odkształceniom plastycznym. Zdrowienie, rekrystalizacja, starzenie, umocnienie odkształceniowe. Badanie właściwości mechanicznych metali.

- Zjawiska towarzyszące odkształceniom plastycznym na zimno, gorąco oraz półgorąco.

- Podział metod przeróbki plastycznej. Tarcie i smarowanie w procesach przeróbki plastycznej. Metody wyznaczania współczynnika tarcia. Zużycie narzędzi.

- Metody kształtowania blach (cięcie i wykrawanie, gięcie, wytłaczanie, wyoblanie i zgniatanie obrotowe): elementy teorii, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

Niekonwencjonalne metody przeróbki plastycznej (kształtowanie ciśnieniem cieczy; wytłaczanie elektromagnetyczne, przyrostowe, wybuchowe).

- Charakterystyka procesów kucia na młocie i prasie. Kucie swobodne, półswobodne, matrycowe, specjalne Elementy podstaw teoretycznych, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Walcowanie. podstawy teoretyczne, przebieg procesów, przykłady wyrobów i ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Charakterystyka procesów wyciskania na gorąco i na zimno. Podstawy procesu ciągnienia. Parametry procesów, podstawowe elementy teorii, przebieg procesów, wpływ parametrów na efekt kształtowania wyrobów. Przykłady wyrobów oraz ich właściwości, maszyny i urządzenia.

- Charakterystyka wybranych metali i stopów poddawanych procesom kształtowania plastycznego.

- Niekonwencjonalne metody przeróbki plastycznej i innych procesów, w tym łączenia materiałów metalowych z udziałem odkształcenia plastycznego.

- Współczesne kierunki rozwoju przeróbki plastycznej

- Parametry wpływające na wartość naprężenia uplastyczniającego, wskaźniki odkształcenia, zasada stałej objętości. Wyznaczanie krzywej umocnienia odkształceniowego.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie kucia.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie wyciskania.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie ciągnienia.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie walcowania blach.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie wykrawania.

- Aspekty mechaniczne i strukturalne w procesie wytłaczania.

- Projektowanie procesu technologicznego zadanej części kształtowanej plastycznie. Określenie warunków przebiegu procesu technologicznego. Wykonanie podstawowych obliczeń inżynierskich i sporządzenie wymaganej dokumentacji. Dobór maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu technologicznego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Erbel Stanisław, Kuczyński Kazimierz, Marciniak Zdzisław - Obróbka Plastyczna - PWN, Warszawa. - 1986

Morawiecki Marian, Sadok Lucjan, Wosiek Eugeniusz - Przeróbka plastyczna: podstawy teoretyczne - Wydawnictwo "Śląsk", Katowice. - 1986

Kurt Lange - Handbook of Metal Forming - McGraw-Hill Book Co., New York. - 1985

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Tadeusz Balawender, Stanisław Kut, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński - Techniki wytwarzania: przeróbka plastyczna. laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2016

Romanowskij Victor Petrovic - Tłoczenie na zimno: poradnik - WNT, Warszawa. - 1962

Domke, W. - Vademecum materiałoznawstawa: stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, badania metali - WNT, Warszawa. - 1989

Literatura do samodzielnego studiowania

Marciniak, Z - Konstrukcja tłoczników, cz. 1 technologia wytłoczek, cz. 2 Podstawy konstrukcji tłoczników - Ośrodek techniczny A. Marciniak, Warszawa. - 2002

Wesołowski, K. - Materiałoznwastwo i obróbka cieplna - WNT, Warszawa. - 1981

Pater Z., Samołyk G. - Podsawy technologii obróbki plastycznej - Politechnika Lubelska, Lublin. - 2013

Literatura uzupełniająca

Wasiunyk Piotr - Kucie matrycowe - WNT, Warszawa. - 1987

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw matematycznych służących do opisu mechaniki odkształcenia plastycznego materiału. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej metali. wykładsprawdzian pisemny
Posiada wiedzę dotyczącą metod przeróbki plastycznej, metod kształtowania blach oraz technik cięcia metali.Rozumie zjawiska zachodzące podczas tarcia materiałów odkształcanych plastyczniewykładsprawdzian pisemny
Posiada wiedzę na temat metod badań właściowości metali. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania produktów oraz parametry procesu produkcyjnego. Potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie przy projektowaniu procesów wytłaczania blach.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod plastycznego kształtowania pozyskaną na zajęciach wykładowych i projektowych oraz z samodzielnie studiowanej literatury.wykład, projekt, laboratoriumsprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu, referat pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw matematycznych służących do opisu mechaniki odkształcenia plastycznego materiału. Zna teoretyczne podstawy odkształceń plastycznych i rozumie ich znaczenie w analizie procesów przeróbki plastycznej metali. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 oraz potrafi dokonać trafnej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów przeróbki plastycznej metali/tworzyw sztucznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą fizycznych podstaw odkształcenia plastycznego oraz zjawisk z nim związanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 oraz potrafi dokonać trafnej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów przeróbki plastycznej metali/tworzyw sztucznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Zna podstawowe pojęcia związane z budową, stanami fizycznymi polimerów oraz otrzymywaniem polimerów. Posiada wiedzę na temat technologicznego podziału tworzyw sztucznych oraz metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 oraz potrafi dokonać trafnej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów przeróbki plastycznej metali/tworzyw sztucznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Posiada znajomość podstawowych parametrów procesu wtrysku: cykl procesu wtrysku, ciśnienie wtrysku, ciśnienie spiętrzania.Posiada wiedzę na temat technologicznego podziału tworzyw sztucznych oraz metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 oraz potrafi dokonać trafnej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów przeróbki plastycznej metali/tworzyw sztucznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi wyznaczać charakterystyki materiałowe metali w zakresie odkształceń trwałych w postaci tzw. krzywej umocnienia odkształceniowego. Potrafi na podstawie badań eksperymentalnych określić wpływ różnych parametrów (technologicznych, geometrycznych, materiałowych) na przebieg danego procesu technologicznego oraz właściwości kształtowanego materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 oraz potrafi dokonać trafnej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów przeróbki plastycznej metali/tworzyw sztucznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi określać właściwości technologiczne tworzyw sztucznych oraz identyfikować gatunki tworzyw sztucznych na podstawie wyglądu zewnętrznego, pomiaru gęstości oraz za pomocą metody identyfikacji płomieniowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić istotność parametrów danego procesu przeróbki plastycznej na uzyskane wyniki oraz ich znaczenie praktyczne.
Zna i potrafi dobierać odpowiednie technologie wytwarzania produktów oraz parametry procesu produkcyjnego. Potrafi wykonać proste obliczenia inżynierskie przy projektowaniu procesów kształtowania metali.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się dużymi umiejętnościami w zakresie doboru rodzaju obróbki plastycznej do kształtowania elementu o określonej geometrii oraz obliczeń inżynierskich podczas projektowania procesu technologicznego części.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opracować proces technologiczny wytwarzania określonej części metodami przeróbki plastycznej z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi inżynierskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Trzepieciński
Prowadzący grup: Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Śliwa, Tomasz Trzepieciński
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Marcin Szpunar, Romana Śliwa, Tomasz Trzepieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Śliwa
Prowadzący grup: Grażyna Ryzińska, Marcin Szpunar, Romana Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)